Psychoterapie individuální


Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je vhodná pro ty, kdo chtějí porozumět hlubším souvislostem svých obtíží a chtějí ve svém životě udělat změnu (byť třeba zatím neví, jak by tato změna měla vypadat nebo jak ji provést).

Docházet do terapie má smysl, pokud máte motivaci zabývat se svým vnitřním světem. Klientovi po celou dobu terapie poskytuji podporu, aby se dokázal v situaci zorientovat, dobře rozhodnout a svá rozhodnutí následně zrealizovat. Na prvním místě jsou Vaše potřeby, touhy a přání a hledání cest, jak je naplnit.

Úkolem psychoterapeuta v mém pojetí je pomoci klientovi si uvědomit, jak se vztahuje ke druhým, sám k sobě, co v životě chce a jak si v tom brání. Dále pomáhá klientovi přijmout odpovědnost za vlastní život s pomocí vlastních zdrojů, spontaneity a tvořivosti. Terapeut je průvodcem, který klientovi pomáhá nahlédnout jeho život a následky jeho rozhodnutí, spíše než expertem na mezilidské vztahy, který má návod na to, jak žít. Nikdy nerozhoduje za klienta o tom, co je správné a co ne. Expertem na svůj život je klient a ten za něj nese plnou odpovědnost. Proto také psychoterapeut nenabízí hotová řešení a nenutí klienta k tomu, co on sám vidí jako dobré, "co by se mělo". Naopak respektuje klientova rozhodnutí i tempo, kterým si k nim dojde.

Terapeut podporuje a provází klienta při rozvíjení jeho vlastních schopností s problémy se lépe vyrovnat nebo je i překonat. Podpora a vytváření podmínek vedoucích ke změně, hledání Vašich vlastních zdrojů jsou základem i mé práce.

Individuální psychoterapie je zpravidla středně až dlouhodobá hlubší práce na sobě (týdny až měsíce) zpravidla ve frekvenci 1x za 14 dnů (v akutních stavech co týden, při ukončování terapie frekvenci setkávání zpravidla prodlužujeme).

Individuálně pracuji s dospělými klienty, s dospívajícími (od 16ti let) se souhlasem zákonných zástupců.

Možná i vy zvažujete, zda máte vyhledat terapeuta. Pro koho je individuální psychoterapie vhodná?

Obvykle do ní vstupují klienti, kteří cítí, že se svým životem (nebo jeho nějakou částí) nejsou spokojeni, často zažívají nepříjemné pocity - strach, úzkost, smutek, hněv, zradu, pocity viny aj.

Je vhodná pro lidi, kteří jsou dlouhodobě ve stresu a nedokáží se uvolnit. Pro ty, kteří cítí, že je máloco baví a naplňuje a touží po změně. Pro ty, kteří jsou nešťastní nebo nenaplnění ve vztahu - ať už v partnerství, v rodině, nebo na pracovišti. Lidi, kteří hledají řešení a potřebují svou situaci probrat s někým nezávislým, podívat se na ni z jiného úhlu pohledu.

Terapie má smysl pro lidi trpící psychosomatickými problémy - může vést k lepšímu pochopení, zmírnění, často i vymizení jejich tělesných problémů.

O terapii je dobré uvažovat, pokud jste zažil/a ztrátu a s dopady této ztráty se nemůžete sami vyrovnat. Může jít o ztrátu někoho blízkého, ale i ztrátu zdraví, vztahu, zaměstnání či majetku. Nebo také pokud se nacházíte v některé z obtížných životních etap a pomoc psychoterapeuta by vám pomohla s touto novou zkušeností se lépe vyrovnat.

Provázím také psychoterapeuticky ženy, které chtějí otěhotnět a z různých důvodů se to nedaří. V této oblasti spolupracuji s fyzioterapeutkou Terezou Čumovou, Dis., která se specializuje na léčbu funkční ženské sterility metodou p. Mojžíšové.

Klientkám těhotným a po porodu poskytuji emoční podporu v tomto krásném, ale i obtížném období. Ženám, které zažily náročný nebo traumatizující porod, pomáhám zpracovat tento zážitek tak, aby jeho dopad na jejich budoucí život byl co nejmenší. Spolupracuji se zkušenými dulami Janou Čurdovou a Mgr. Janou Jarolímovou.