Jak pracuji 

Psychoterapii chápu jako provázení lidí, kteří hledají svou cestu k lepšímu životu a zároveň jako prostředek osobního růstu. V každém člověku vidím jeho jedinečnost. Klienty nehodnotím a s respektem jim naslouchám. V důvěrném a bezpečném prostředí terapeutického vztahu hledáme a vynořujeme možná řešení a zkoumáme, jakou cestou jich dosáhnout. Terapie v tomto pojetí je hledáním klientovy vlastní cesty, zdrojů a možností pro svůj osobní růst.

Ve své poradenské a terapeutické praxi vycházím zejména z přístupů systemické transformační terapie podle Virginie Satirové, která je mým "domovský přístavem".

Systemická terapie je jedním z proudů humanistické filosofie. Vnímá člověka v jeho sociálním kontextu - tzn. při terapii mě zajímá nejen klient sám a to, s čím přichází. Často se také díváme na klientovu rodinu (současnou i původní), vztahy mezi jednotlivými členy tohoto systému, na rodinná pravidla a na celý rodinný kontext. To nám umožňuje hlouběji a v souvislostech pochopit, co a proč se v životě klienta děje.

Při práci s klientem se zaměřuji na vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém může najít svá vlastní řešení a nový pohled na situaci. Důležité je, aby to byla řešení klienta, ne terapeuta. Věřím, že každý člověk je nejlepším odborníkem na svůj život. Proto také základním kritériem úspěšnosti terapie je pro mě to, jak je užitečná pro klienta, jak se mu daří dosahovat změn, které ve svém životě chce realizovat.

Smyslem mé práce je dovést klienta k hlubšímu pochopení toho, jak se vztahuje sám k sobě,  k druhým lidem i k životu, pomoci mu žít svůj život vědoměji a spokojeněji. Pomáhám mu porozumět, jak se sám podílí na funkčním nebo nefunkčním chování. To dává možnost pochopit věci v celé šíři, propojeně. Nalezená řešení jsou pak pro klienta autentická a vycházející z jeho situace, kontextu a potřeb.

Pokud je to vhodné, zařazuji do práce s klienty techniky a metody jiných přístupů - např. nácvik relaxačních technik (např. autogenní trénink), jógová cvičení s dechem, prvky z Pesso Boyden psychomotorické terapie aj.Sand tray - terapeutická práce v pískovišti

S klienty pracuji také imaginativními a neverbálními technikami. Je-li to v průběhu terapie vhodné, tam, kde jen slova nestačí, pracujeme s klienty metodou sand tray (práce v pískovišti). Tato metoda je vhodná pro práci s dětmi i dospělými.

Podle posledních výzkumů z oblasti neurověd se ukazuje, že verbální - racionální způsob chápání reality a zpracování minulosti je jen jednou z účinných možností terapeutické práce. V mnoha směrech bývají efektivnější neverbální způsoby. Při terapeutické práci v pískovišti klient může lépe a věrněji ztvárnit obraz toho, s čím do terapie přichází, pomoci rozpoznat lépe své pocity, myšlenky, očekávání a touhy a transformovat je ve svůj prospěch.

Jde o práci se zástupnými předměty v písku, díky kterým mohou lidé velmi efektivně nahlédnout své otázky, problémové oblasti a nalézt pro sebe nová rozhodnutí. Tímto neverbálním způsobem se prostřednictvím zapojení i mimoracionálních složek na symbolické rovině daří měnit dosavadní způsoby prožívání a přicházet na nová řešení, která v terapii face to face nejsou dosažitelná (nebo obtížněji a v delším časovém úseku). Práce v písku zapojuje nově představivost a tvořivost klienta do procesu změny.

Metodu terapeutické práce s klientem v písku jsem se učila u dr. Madeleine De Little (kanadská lektorka a terapeutka pracující sand tray metodou), která přišla s novým způsobem práce v písku propojením tradiční práce v pískovišti se satirovskou transformační systemickou terapií a nejnovějšími neurovědními poznatky o zvládání a léčbě traumatu. Blíže viz https://wherewordscannotreach.ca/

Při své práci používám vědomosti, metody, nástroje a techniky, jejichž znalost mohu doložit.

Z důvodu zajištění odborné péče a zvyšování kvality poskytovaných služeb se průběžně vzdělávám, účastním se seminářů, odborných konferencí. 

Pracuji pod pravidelnou supervizí klinické psycholožky PhDr. Jarmily Petrovské, Ph.D.  a v souladu s etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii https://czap.cz/o-nas/zapisy-dokumenty/93-o-nas/zapisy-dokumenty/dokumenty-cap/218-eticky-kodex-cap